Проблеми фінансового

Рейтинг
Просмотров: 3939
ОС: Android

Шляхи активізації інвестиційної

Мельниченко К.О.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Актуальні проблеми удосконалення інституційно-правового забезпечення інвестиційної діяльності комерційних банків

 

          Головною тенденцією розвитку світової економіки сьогодення є швидкий розвиток світових фінансових ринків та виникнення новітніх фінансових інструментів, котрі, у свою чергу, впливають на динамічний розвиток банківської справи. Основною рисою розвитку банківської діяльності є зростання напрямів, серед яких чильне місце займає інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів.

Актуальність теми пов’язана також із тим, що реформування економіки України супроводжується структурною реорганізацією галузей, розвитком фондових бірж та позабіржових систем, що обслуговують рух грошей і капіталів, концентрацією інвестиційних ресурсів у вітчизняних власників що, в свою чергу, потребує якісних банківських послуг на ринку фінансових послуг України. Адже комерційні банки як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне і необхідне зустрічне покриття потреби в інвестиціях тимчасово вільними коштами інституційних секторів економіки.

Дослідження інвестиційної діяльності комерційних банків посідають вагоме місце в наукових працях закордонних і вітчизняних вчених, зокрема: Болгар Т.М., Василенка Д.В., Васильченко З.М., Корнєєва В.В., Луціва Б.Л., Майорової Т.В., Мороза А.М., Пересади А.А., Пікус Р.В., Приказюк Н.В, Притули Н.М., Савлука М.І, Сало І.В. та ін.

У розвинутих країнах стабільно працюючий фондовий ринок сприяє мобілізації фінансових ресурсів і спрямуванню їх в інвестиційно-інноваційну сферу, в Україні ж тільки зараз поступово усвідомлюється на всіх рівнях управління важливість зростання високотехнологічних галузей та необхідність інтенсивного оновлення основних фондів. Отже, у короткому проміжку часу різко збільшується потреба підприємств у додаткових фінансових ресурсах. Водночас, кредити, що широко використовуються в усьому світі як могутнє фінансове джерело, в Україні мають обмежене застосування внаслідок їх високої вартості та наявності значних ризиків для довгострокового інвестування. Тому розвиток фондового ринку має першочергове значення для збільшення інвестиційно-інноваційного потенціалу економіки, оскільки фондовий ринок створює додаткові можливості для залучення інвестицій.

Для України інвестиційний банківський сектор, насамперед, перспективна інноваційна галузь і здійснення діяльності інвестиційних банків в Україні в майбутньому є необхідною умовою для становлення повноцінного фондового ринку, а також розвитку й удосконалення інвестиційного механізму, властивого цьому ринку.

Досить низька активність банків сьогодні спостерігається на ринку муніципальних облігацій. Вона зумовлена в першу чергу недостатньою розвиненістю даного ринку та незначним обсягом емісії на ньому. Тобто, на сьогодні в Україні недостатньо використовується такий механізм залучення інвестицій, як випуск облігації місцевих позик для реалізації регіональних соціально-економічних програм. Як свідчить світовий досвід, за нормальних умов розвитку економіки ринок муніципальних позик є досить привабливим для інвесторів. Зауважимо, що на сьогодні в Україні цей ринок практично не розвивається, в основному через недосконалість законодавчої бази.

Важливим завданням є удосконалення інфраструктури ринку цінних паперів, а відповідно і професійної діяльності комерційних банків на ньому. Зазначене приведе до покращення якості обслуговування інвестиційного процесу на ринку цінних паперів. Зараз його інфраструктура характеризується відсутністю цілісності, зокрема, відокремленістю основної частини цієї структури – депозитарної системи и Поряд із цим спостерігається відсутність системоутворюючих інфраструктурних елементів депозитарної системи, а кожен її окремий елемент несе в собі ризики для інвесторів.

Пріоритетним має стати створення централізованої депозитарної системи. Діяльність центрального депозитарію має сприяти зниженню ризиків

та зменшенню накладних витрат учасників системи.

Необхідно удосконалити систему обліку прав власності на цінні папери, не руйнуючи старої, забезпечивши насамперед відмову від існування двох форм випуску цінних паперів, уніфікацію функцій реєстраторів та зберігачів, а також їх інтеграцію з центральним депозитарієм.

Враховуючи це, необхідно здійснити низку невідкладних заходів, спрямованих на розвиток організованої торгівлі цінними паперами та підвищення ступеня прозорості укладання угод на фондовому ринку. Першочерговим заходом має стати зосередження торгівлі цінними паперами українських емітентів на фондових біржах. Це можливо досягти шляхом прийняття Закону України щодо концентрації угод купівлі-продажу цінних паперів емітентів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави на організаційно-оформленому ринку. Зазначене сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості емітента за рахунок забезпечення його ліквідності та прозорості. Також для активізації інвестиційної діяльності на організаторах торгівлі можна внести зміни до системи оподаткування операцій з купівлі-продажу цінних паперів на організованому ринку, тобто запропонувати відповідні стимули для зосередження торгівлі цінними паперами на організованому ринку. Крім того, позитивний вплив для зростання угод на організаторах торгівлі може справити розробка та запровадження єдиних стандартів діяльності для всіх торгових систем з цінних паперів.

Література

1.   Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні (затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 №368) // Національний банк України. Офіційний сайт. [Електороннийресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua

2.   Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Прийнятий Верховною Радою України 30.10.1996 р.,  №448/96–ВР зі змінами та доповненнями. [Електороннийресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua

3.   Лютий І.О., Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Старовойт-Білоник К.І. Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія. - Івано-Франківськ: ПВНЗ ”Галіцька академія”, 2010.-388 с.

4.   ФедоренкаВ.Г. Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні: Монографія.–Ніжин: Видавництво “Аспек-Поліграф”, 2005. – 632 с.

5.       Пересада А.А., Коваленко Ю.М.Фінансові інвестиції: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 728с.

6.   Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Лук’яненкоД.Г., Гунський Б.В., Мозковий О.М. таін.; За ред. Д.Г.Лук’яненка; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 387 с.

 

Источник: http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/6928...